logo
Sa Gaming logo

ข้อตกลงและเงื่อนไขเบื้องต้น

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ คือข้อปฏิบัติที่ใช้ชี้แจงระหว่างผู้เล่นต่อการใช้งานในบริการต่าง ๆ ของ S2P789.com อันได้แก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ผู้เล่นได้ยอมรับและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เมื่อใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ S2P789.com ภายใต้การใช้งานทุกประเภททั้ง เกมคาสิโนออนไลน์ การสมัครสมาชิก และการทำธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งได้มีการมอบกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้โดย S2P789.com
 • การใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการลงทะเบียนบัญชี
 • ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
 • นโยบายต่าง ๆ ที่อ้างอิงถึงข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านรายละเอียด “เงื่อนไขและข้อตกลง” ที่ได้แจ้งไว้อย่างระมัดระวัง หากไม่เห็นด้วยหรือไม่พึงพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถตัดสินใจไม่เข้าใช้งานได้
 • เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อผู้ใช้บริการกด “ยอมรับ” ซึ่งจะถือว่ารับทราบรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่ S2P789 ระบุไว้ทุกกรณี
 • S2P789 สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง เงื่อนไข และกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทุกกรณี ซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ทันทีหลังจากโดยที่ผู้ใช้งานได้รับการชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันทีโดยดำเนินการปิดบัญชี แต่ในกรณีที่ผู้เล่นมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องทางระบบจะถือว่ายอมรับข้อตกลงดังกล่าว
 • S2P789 ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตเกมโดยตรง
 • กรณีที่พบว่าเงื่อนไขข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งมีความขัดแย้ง หรือ ไม่สอดคล้อง ระหว่างกฎของเกมต่าง ๆ ให้ยึดข้อตกลงนี้เป็นหลักตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ระหว่างผู้ใช้บริการและ S2P789
 • ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกข้อ แม้ว่ารายละเอียดข้อตกลงอาจมีการปรับปรุงโดยผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงต่าง ๆ ได้ ผ่านข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งอ้างอิงจากหมายเลขเวอร์ชั่น และ วันเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
 • ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน หรือการดำเนินการธุรกรรม จะถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญที่ใช้ร่วมกับข้อตกลงและเงื่อนไขของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มจำนวนเกมและลดจำนวนเกมภายในเว็บไซต์ S2P789.com ให้เป็นไปตามการพิจารณาของทางบริษัทโดยตรง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเกมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด ได้ชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทำความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งอ้างอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษตามหลักทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท หากมีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเท่านั้น
 • กรณีที่ S2P789 ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการ ทำการเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี อาจระงับบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือดำเนินการปิดทุกบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงาน หากบริษัทคงเหลือไว้ให้เฉพาะบัญชีแรกที่ได้เปิดไว้กับบริษัท ยอดเงินภายในบัญชีที่ถูกระงับจะมีการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำที่ 10% โดยเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้

ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการควรมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือใช้เกณฑ์อายุขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ของกฎหมายประเทศนั้น ๆ
 • จุดประสงค์ในการใช้บริการ S2P789 เพื่อเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เท่านั้น ซึ่งจำกัดว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรง
 • การใช้บริการภายในเว็บไซต์ทุกกรณี เป็นการกระทำเพื่อตนเองเท่านั้น มิได้แฝงผลประโยชน์อื่นใดต่อบุคคลอื่นบุคคลใด
 • ผู้ใช้บริการให้การยอมรับว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ฮ่องกง
 • เงินรางวัลที่ผู้ใช้บริการได้รับจากทางบริษัท ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการตามบัญชีนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว
 • การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการฉ้อโกง การกระทำผิด หรือมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง อันขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชี หรือ ไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์ในการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน ภายในบัญชีของผู้ใช้บริการ จะต้องกระทำโดยผ่านเจ้าของบัญชีนั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • โปรแกรมต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ผู้ให้บริการอาจมีมาจากบริษัทอื่น โดยการให้บริการด้วยตัวแทนอย่างเป็นทางการ หรือ จัดทำขึ้นจาก S2P789 ซึ่งเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ทุกซอฟต์แวร์ที่ให้บริการมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพและเหมาะสม ต่อทุก ๆ รูปแบบในการใช้บริการ เช่น การสนทนาทั้งทางแชทหรือการสนทนาแบบถ่ายทอดสด ต่อผู้ให้บริการ ทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหว หรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นไปตามจุดประสงค์ของรูปแบบการให้บริการ เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 12 เดือน ทางบริษัทจะพิจารณาปิดบัญชี โดยจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าดำเนินการใด ๆ หลังจากที่มีการแจ้งเตือน แต่มีการถอนออกอย่างผิดปกติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระทำที่แสดงให้เห็นว่ากระทำผิด หรือ ฉ้อโกง ทางบริษัทจะหักยอดเงินที่คงเหลือทั้งหมดทันที

บทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน

 • หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการละเมิด ฉ้อโกง หรือกระทำผิด ไม่ว่าด้วยวิธีการใดหรือละเมิดข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในฉบับนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี ระงับการใช้งาน และหักเงินภายในบัญชีทั้งหมด โดยจะถือว่าเป็นการปรับเนื่องจากการละเมิดอันเป็นผลเสียต่อบริษัทได้ในภายหลัง
 • หากตรวจพบความผิดปกติที่พบว่าผู้ใช้บริการพยายามฝ่าฝืน ละเมิด ฉ้อโกง หรือกระทำผิดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ทางบริษัทถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความเชื่อถือ จึงเป็นอันต้องระงับการใช้บริการ หรือดำเนินการปิดบัญชีอย่างถาวร พร้อมกับยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดที่อยู่ในระหว่างการเล่นโดยทันที
 • การพิจารณาบทลงโทษต่อผู้ที่กระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากตัดสินแล้วจะถือเป็นอันสิ้นสุด

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

 • บริการทั้งหมดภายในเว็บไซต์ S2P789.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลใด นำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ หรือผลงานต่าง ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น นำไปใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ด้วยลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดได้
 • ข้อความ ภาพ เนื้อหา และบทความต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัททั้งสิ้น รวมไปถึงข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ เช่น โค้ด ตัวอักษร ลิงค์ ไฟล์ ฯลฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำไปเผยแพร่ คัดลอก ลอกเลียนแบบ แม้ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการต้องยินยอมเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติใด ๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ S2P789 หากตรวจสอบพบการกระทำผิดดังกล่าว หรือ มีส่วนร่วมที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เข้าข่าย ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

มาตรการสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน

 • หากพบว่าผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้งานเข้าข่ายการฟอกเงิน ทางบริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบโดยละเอียด และสามารถริบเงินภายในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ทันที เพื่อระงับการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ก่อนส่งผลต่อบริษัทในวงกว้าง
 • ทางบริษัทอาจทำการระงับบัญชีผู้ใช้บริการอย่างถาวร โดยไม่อนุญาตให้ถอนเงินภายในบัญชีนั้น ๆ หากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน
 • S2P789 ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทั้งจากการดำเนินการที่ผิดปกติ การฝากเงินและถอนเงินที่มีความขัดแย้งกัน การเปิดบัญชีด้วยข้อมูลบุคคลที่น่าสงสัย การเลือกใช้ IP ที่ไม่ปกติ หรือข้อมูลที่เคยมีประวัติการถูกแบนก่อนหน้า หากพบว่าเข้าข่ายทางบริษัทจะสอบสวนและให้สิทธิในการแสดงเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เพื่อกระบวนการที่ยุติธรรมต่อทั้งผู้ใช้บริการและทางบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน

 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับเงินคืนตามยอดเงินที่ฝากร่วมกับโบนัส ที่ได้ดำเนินการลงเดิมพันไปแล้ว
 • การพิจารณาเกี่ยวกับการขอคืนเงินจะสำเร็จ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ธุรกรรมนั้นเสร็จสิ้น หรือในกรณีที่เป็นการวางเดิมพันในเกมใดเกมหนึ่งไปแล้ว จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ภายใน 30 วัน
 • แจ้งคำขอคืนเงินผ่านทีมงานทาง Line ID : @s2p789 เท่านั้น
 • ผลการขอคืนเงินจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทางบริษัทตรวจสอบแล้วว่า มีความจำเป็นและพบหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน ซึ่งจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการภายใน 30 วันทำการ
 • จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคืน ทางบริษัทจะดำเนินการผ่านระบบบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้งานจริงเท่านั้น ซึ่งจะต้องได้รับการยืนยันก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในข้อมูล
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับดำเนินการคืนเงิน หรือระงับการดำเนินการย้อนหลัง หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของบัญชีใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมต่อทั้งผู้ใช้งานและบริษัท ทั้งนี้การตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยทีมงาน S2P789 ถือเป็นอันสิ้นสุด โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือสิทธิ์ในการอุทธรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในฉบับนี้ ถือเป็นความยินยอมที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ S2P789ซึ่งได้มีการบันทึกการกระทำและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบซอฟต์แวร์ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้บริการเริ่มต้นเดิมพันกับทางบริษัท
 • บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ ยินยอม และรับทราบข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียด โดยมีผลบังคับใช้เมื่อมีการดำเนินการไม่ว่ารูปแบบใด ทั้งทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด